SAP S/4HANA

Rozwiń skrzydła

SAP S/4HANA może wykrzesać potencjał ze wszystkich obszarów firmy. Nasi specjaliści pomogą Ci sprawniej zarządzać każdą gałęzią działalności: od produkcji, przez magazyn, transport i sprzedaż, aż po finanse.

Zarządzanie produkcją

SAP S/4HANA oferuje nowoczesne rozwiązania adresujące procesy prognozowania, planowania i realizacji produkcji. Dzięki temu podniesiesz ich efektywności i obniżysz koszty całego łańcucha dostaw.

Twoje korzyści:

 • większa wiarygodność firmy w relacjach z klientami,
 • efektywniejsze wykorzystanie kapitału obrotowego zamrożonego w zalegających stanach magazynowych,
 • redukcja kosztów poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury i materiałów,
 • poprawa transparentności w łańcuchu dostaw,
 • ergonomiczne sterowanie operacjami na produkcji,
 • precyzyjna ewidencja produkcji,
 • skuteczne zarządzanie jakością,
 • integracja procesów produkcyjnych,
 • analiza procesów w czasie rzeczywistym.

Kluczowe moduły zarządzania produkcją

PP/DS - szczegółowe planowanie i harmonogramowanie produkcji:

 • planowanie z uwzględnieniem ograniczeń materiałowych i dostępnych zdolności na zasobach produkcyjnych (finite capacity and finite material availability planning),
 • harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem różnych kryteriów optymalizujących, np. minimalizacja czasu przezbrojeń, kosztów wytworzenia czy opóźnień produkcji względem popytu,
 • obsługa procesów planistycznych o charakterze ciągnionym (pull) i pchanym (push),
 • planowanie w oparciu o dedykowane algorytmy (heurystyki) dopasowane do indywidualnych wymagań procesu planistycznego,
 • wsparcie analiz scenariuszowych (what-if) poprzez dostępność wersji symulacyjnych,
 • bieżące monitorowanie sytuacji planistycznej z wykorzystaniem monitora alertów,
 • tabelaryczne i graficzne środowisko pracy (np. wykres Gantta).

PP/PP-PI/REM - zarządzanie, egzekucja i ewidencja produkcji:

 • realizacja procesów w modelu właściwym dla specyfiki klienta (produkcja dyskretna, procesowa, seryjna),
 • produkcja realizowana w oparciu o konkretne strategie planistyczne, m.in. make to stock, make to order, configurable products,
 • ewidencja realizacji produkcji na podstawie rzeczywistych ruchów materiałowych i zużyć normatywnych (backflush),
 • raportowanie z poziomem szczegółowości dostosowanym do odbiorcy (np. operator, kierownik zmiany, szef produkcji),
 • zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi, w tym specyfikacjami materiałowymi, marszrutami i stanowiskami roboczymi,
 • zarządzanie produkcją poprzez zlecenia produkcyjne/ procesowe, odwzorowujące specyfikę poszczególnych etapów produkcyjnych,
 • rozbudowane możliwości integracyjne w zakresie egzekucji produkcji, zarówno z systemami klasy MES opartymi o technologię SAP, jak i rozwiązaniami dostawców zewnętrznych.

ME/MII/DMC - rozwiązania klasy MES:

 • rejestracja wykonania procesu produkcyjnego na poziomie poszczególnych operatorów, maszyn, czujników,
 • przypisywanie pracowników i maszyn do operacji produkcyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń, takich jak parametry maszyny czy kwalifikacje operatorów,
 • rozbudowane środowisko pracy operatora, w tym konfigurowalne ekrany pracy, łatwo dostępne instrukcje stanowiskowe i uproszczone raportowanie problemów,
 • kompleksowa analityka wydajności produkcji z wykorzystaniem m.in. wskaźników Overall Equipment Effectiveness i Perfect Order Fulfillment,
 • wdrożenie realizowane w wariancie on premise (ME, MII) lub cloud (DMC) w zależności od specyfiki produkcji i preferencji klienta,
 • natywna integracja z platformą SAP S/4HANA.

QM - zarządzanie jakością:

 • integracja z innymi modułami pozwalająca na wdrożenie procesu jakości w zarządzaniu materiałami i planowaniu produkcji,
 • zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi kontroli jakości, takimi jak cechy kontrolne, plany kontroli i metody kontroli,
 • zaawansowane funkcjonalności umożliwiające monitorowanie i ewidencję wyników jakości surowca w procesie produkcji (także po jego zakończeniu),
 • narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zarówno audytów jakościowych zewnętrznych u dostawcy, jak i wewnętrznych bezpośrednio w organizacji,
 • monitorowanie reklamacji dostawców i klientów poprzez wdrażanie zadań naprawczych, a także monitorowanie procesów w oparciu o zawiadomienia jakościowe (notifications),
 • integracja z aplikacją SAP Business Workflow, która umożliwia powiadomienie osób odpowiedzialnych o wystąpieniu zdarzenia i wskazanie właściwych działań,
 • analityczne metody Failure Mode and Effects Analysis ułatwiające wczesne wykrywanie zagrożeń i eliminowanie awarii, wad procesu/produktu.

Liderem obszaru jest Marcin Cieślak

Posiadam blisko 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań SAP w obszarze SCM (S/4HANA, IBP, APO). Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z planowaniem i egzekucją produkcji.

Mój zespół posiada wiedzę ekspercką, która pozwala dostarczyć klientom rozwiązania dotyczące m.in. prognozowania sprzedaży i planowania popytu, harmonogramowania, egzekucji i ewidencji produkcji (w tym rozwiązania klasy MES), zarządzania i kontroli jakości, a także projektowania i wdrażania procesu S&OP.

Wieloletnią praktykę zdobywałem na rynku polskim i międzynarodowym, gdzie miałem okazję dostarczać najlepsze rozwiązania liderom wielu branż. Ponadto, jako prelegent uczestniczę w konferencjach SAP Manufacturing Day, gdzie chętnie dzielę się doświadczeniami z dotychczasowych wdrożeń.

W IPOPEMA Business Consulting pracuję od 2010 r. Wcześniej pracowałem m.in. w Nestle Polska i EY.

Skorzystaj też z SAP IBP, zintegrowanej platformy
do planowania przepływów w łańcuchu dostaw

Sprawdź

Zarządzanie magazynem i transportem

SAP S/4HANA oferuje nowoczesne rozwiązania do obsługi procesów zarządzania zapasami, a także dostaw przychodzących i wychodzących. Dzięki wdrożeniu tych funkcjonalności na bazie modułu SAP EWM, zoptymalizujesz procesy magazynowe i obniżysz koszty całego łańcucha dostaw.

Twoje korzyści:

 • monitorowanie i analiza operacji magazynowych w czasie rzeczywistym,
 • efektywne zarządzanie zasobami i obniżenie kosztów składowania,
 • obsługa szerokiego wachlarza strategii w celu optymalnego zarządzania przestrzenią magazynową,
 • minimalizacja wykonywanych czynności,
 • konfiguracja z uwzględnieniem specyficznych wymagań biznesowych,
 • optymalizacja wydajności kompletacji wysyłek i priorytetyzacji zamówień za pomocą funkcjonalności fal pobrań,
 • obsługa dodatkowych procesów takich jak dekompletacja, przepakowania, ważenie, etykietowanie, tworzenie zestawów za pomocą zleceń dodatkowych (VAS),
 • dostęp poprzez różnego rodzaju urządzenia (m.in. desktop, tablet, urządzenia typu handheld, technologie głosowe),
 • dostęp do najnowocześniejszego narzędzia typu WMS z nieograniczonymi możliwościami rozbudowy i integracji.

Kluczowe moduły zarządzania magazynem i transportem

EWM - obsługa wewnętrznych procesów magazynowych:

 • określanie optymalnych parametrów dla bardziej wydajnego przechowywania i kompletacji towarów (slotting),
 • przegrupowania produktów w oparciu o wyniki slottingu w celu polepszenia wyników pracy,
 • mechanizmy utrzymywania stanów minimalnych w magazynie,
 • obsługa różnych podejść do inwentaryzacji (roczna, wyrywkowa, ciągła, niskiego stanu),
 • automatyzacja ruchów rozmieszczenia zapasów w celu optymalizacji zajętości magazynu,
 • obsługa przesunięć wewnątrzmagazynowych ad-hoc.

EWM CD - obsługa przeładunków:

 • przetwarzanie produktów i jednostek obsługi, a także minimalizacja czynności związanych z przemieszczaniem ładunków.

EWM MFS - obsługa przepływów materiałowych:

 • integracja z automatycznymi systemami magazynowymi (przenośniki, roboty, suwnice),
 • użycie standardowych obiektów (tzw. telegramów) z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje umożliwiające komunikację ze sterownikami PLC,
 • integracja z systemami półautomatycznymi obsługującymi technologie głosowe i wizyjne,
 • brak potrzeby budowania dodatkowych interfejsów do synchronizacji danych.

EWM LM - zarządzanie zasobami:

 • średnio- i krótkoterminowe planowanie pracy zasobów w oparciu o spodziewane obciążenie i grafik czasu pracy,
 • monitorowanie obciążenia zasobów,
 • analiza i raportowanie wydajności zasobów na podstawie ról, prac pośrednich/bezpośrednich oraz planowanych i rzeczywistych czasów pracy.

EWM YM - zarządzanie placem:

 • optymalizacja procesów zarządzania pojazdami i użytkowania bram,
 • obniżenie kosztów koordynacji procesów zarządzania placem,
 • skrócenie czas przestoju pojazdów oczekających na załadunek/rozładunek.

Liderem obszaru jest Edward Zarosa

Doświadczenia w konsultingu informatyczno-biznesowym zdobywam od ponad 25 lat. Od 2009 r. pracuję w IPOPEMA Business Consulting, gdzie wdrażam najnowsze rozwiązania SAP S/4HANA. Miałem zresztą przyjemność z bliska obserwować "narodziny" systemu SAP w Polsce. W latach 1994-1996 jako tłumacz i analityk pracowałem przy dostosowaniu pierwszej dostępnej wersji do polskich wymagań prawno-biznesowych, a następnie byłem zaangażowany w implementację SAP R/3.

Byłem kierownikiem lub konsultantem wiodącym przy licznych projektach w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i logistyki. Moja specjalizacja obejmuje m.in. budowanie rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw i sieciami sprzedaży detalicznej, a także rozwiązań usprawniających relacje z klientami. Pracowałem z firmami z branży detalicznej, energetycznej, spożywczej, petrochemicznej i przetwórczej.

Doświadczenie zawodowe zbierałem pracując też m.in. w IBM Global Business Services, PwC Consulting, Coopers & Lybrand, Nova Consulting i Computer Communication Systems Ltd.

Zarządzanie finansami

Dzięki SAP FI, zarządzanie finansami w Twojej firmie będzie znacznie prostsze. Moduł finansowy w połączeniu z kontrolingiem (FI/CO) umożliwia sprawne planowanie, raportowanie i analizowanie kosztów. Natomiast integracja z pozostałymi modułami SAP zapewnia zautomatyzowaną obsługę procesów pod kątem finansów i księgowości.

Twoje korzyści:

 • łatwiejsze zarządzanie procesami rachunkowości finansowej,
 • automatyzacja procesu księgowania,
 • kompleksowa obsługa i ewidencja operacji finansowych,
 • prostsze zarządzanie rachunkami bankowymi,
 • szybsze zamykanie okresów rozliczeniowych,
 • precyzyjne raporty generowane w czasie rzeczywistym,
 • uproszczenie struktur danych, ponieważ informacje z wszystkich modułów zapisywane są w jednej tabeli (ACDOCA),
 • tworzenie symulacji w przypadku planowanych zmian organizacyjnych,
 • dostosowanie systemu do zmieniającego się prawa finansowo-księgowego.

Kluczowe moduły zarządzania finansami

FI - Finanse:

 • FI-GL (obsługa księgi głównej) - dostęp do wszelkiego rodzaju raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. zestawienia planu kont, bilanse, rachunki zysków i strat,
 • FI-AP (rozliczenia z dostawcami) - wszystkie procesy i transakcje realizowane z dostawcami, m.in. księgowanie faktur zakupowych, zaliczek, pro memoria. Możliwość pełnej automatyzacji dzięki integracji z SAP MM,
 • FI-AR (rozliczenia z odbiorcami) - wszystkie procesy i transakcje realizowane z klientami, m.in. księgowanie faktur sprzedażowych, zaliczek, not odsetkowych. Możliwość pełnej automatyzacji dzięki integracji z SAP SD,
 • FI-BL (obsługa transakcji bankowych) - zarządzanie danymi podstawowymi banku, tworzenie/przetwarzanie płatności przychodzących i wychodzących,
 • FI-AA (obsługa majątku trwałego) - zarządzanie i monitorowanie operacji realizowanych na środkach trwałych,
 • FI-TV (zarządzanie podróżami służbowymi) - wsparcie procesów związanych z obsługą podróży służbowych, m.in. planowania i rezerwacji delegacji, rejestrowania danych o kosztach podróży, zatwierdzania delegacji, rozliczania i księgowania faktur,
 • FI-CM (zarządzanie kredytem) - wsparcie w określaniu ryzyka utraty należności od klientów, a także w automatycznym podejmowaniu decyzji kredytowych,
 • FI-FC (zamknięcie miesiąca/roku) - wsparcie księgowości w planowaniu, wykonywaniu, monitorowaniu i analizowaniu zadań związanych z zamknięciem okresu finansowego. Dzięki Financial Closing Cockpit wszyscy mają zapewnioną wspólną, stabilną aplikację,
 • FI-TR (zarządzanie płynnością finansową) - lepsze zarządzanie i kontrola m.in. nad analizą środków pieniężnych, kosztami i przychodami, optymalizacją kapitału obrotowego i nadwyżką gotówki.

PS/IE - Projekty i inwestycje:

 • PS (zarządzanie projektami) - zarządzanie całym cyklem życia projektu. Obsługa procesów zarządzania strukturą projektu, planowania kosztów i przychodów, budżetowania, księgowania oraz raportowania,
 • IE (zarządzanie inwestycjami) - wsparcie podczas tworzenia programu inwestycyjnego. Dzięki temu można uzyskać przegląd procesów planowania i budżetowania przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej kontroli budżetowej.

CO - Kontroling:

 • CO-OM (kontroling kosztów ogólnych) - planowanie, kontrola i monitorowanie kosztów ogólnych za pomocą różnych metod alokacji kosztów, np. mpk czy zleceń wewnętrznych,
 • CO-PA (analiza rentowności) - ocena zysku i marży według segmentu rynku lub obszaru działalności firmy. Segmenty i obszary można klasyfikować według produktów, klientów, zamówień lub ich dowolnej kombinacji,
 • CO-PCA (analiza centrum zysków) - zbieranie i nalizowanie danych wynikowych, wymiary mogą odnosić się do lokalizacji (np. regiony), produktów (np. grupa produktowa) lub funkcji (np. administracja),
 • CO-PC (kalkulacja kosztów produktu) - wyznaczanie planowanych kosztów i ustalanie cen półwyrobów/wyrobów. Ustalanie cen odbywa się w oparciu o zdefiniowane specyfikacje materiałowe (BOM) i marszruty (routing).

Dodatkowe, autorskie rozszerzenia SAP FI:

 • Split payment – obsługa płatności podzielonej bezpośrednio z systemu SAP, uwzględniająca przelewy krajowe realizowane w walucie,
 • Leasing – ewidencja leasingów i harmonogramu spłat wraz z automatycznym księgowaniem raty (część kapitałowa i odsetkowa),
 • Biała lista/status VAT – weryfikacja kontrahenta pod kątem statusu VAT i rachunku bankowego przypisanego w rejestrze podatników,
 • JPK – generowanie danych podatkowych wraz z wysyłką danych i sprawdzeniem UPO,
 • RMK – automatyczne tworzenie obiektów rozliczeń okresowych na podstawie zaksięgowanej faktury zakupowej,
 • CEIDG – weryfikacja danych podstawowych kontrahenta na podstawie danych zapisanych w rejestrze CEIDG,
 • NBP – automatyczne pobieranie kursów walut z platformy NBP.

Liderem obszaru jest Paweł Bednarski

Pierwsze wdrożenie systemu SAP ERP realizowałem w 2006 r. Od tamtej pory pracowałem przy około 20 projektach w Polsce i za granicą w branży logistycznej, paliwowej, produkcyjnej i sprzedaży detalicznej.

Jako ekspert w zakresie rozwiązań finansowych z wykorzystaniem oprogramowania SAP, odpowiadam za realizację wszystkich faz projektu, włącznie z analizą przedprojektową i modelowaniem procesów. Moje kluczowe umiejętności to jednak nie tylko dogłębna znajomość rozwiązań SAP w obszarze finansów. To także ich integracja z pozostałymi komponentami systemu, a także opracowywanie koncepcji pozwalających pogodzić wymagania korporacyjne z problematyką lokalną firm.

Swoje doświadczenie wykorzystuję odpowiadając za sprzedaż rozwiązań SAP dla klientów IBC. Zawsze kładę szczególny nacisk na zrozumienie ich potrzeb biznesowych, co przekłada się na tworzenie rozwiązań szytych na miarę.

W swojej karierze byłem też związany z takimi firmami jak Baker Tilly Poland, CSC oraz Plaut/CGI.

Sprzedaż i zaopatrzenie

Dzięki modułowi SD (sprzedaż i dystrybucja) będziesz lepiej zarządzał zamówieniami i poprawisz wyniki finansowe. Moduł zakupów MM pozwoli Ci z kolei skrócić i usprawnić procesy zaopatrzenia.

Twoje korzyści:

 • sprawniejsze zarządzanie zamówieniami i umowami,
 • stały monitoring wyników sprzedaży,
 • szczegółowe dane o sprzedaży i zakupach dostępne w czasie rzeczywistym,
 • centralizacja i lepsza kontrola nad procesami zakupowymi,
 • szybsze i prostsze zawieranie umów z dostawcami,
 • wygodniejszy dostęp do dokumentacji znajdującej się w jednym systemie.

Moduły sprzedaży i zaopatrzenia

MM-IM - Gospodarka materiałowa:

 • ewidencja ilościowa i wartościowa zapasów,
 • ewidencja ruchów materiałowych,
 • obsługa inwentaryzacji,
 • obsługa zakładów zagranicznych,
 • integracja z innymi modułami SAP S/4HANA: sprzedaż, zaopatrzenie, finanse, kontroling, produkcja, gospodarka magazynowa.

MM-PUR - Zaopatrzenie:

 • zarządzanie danymi podstawowymi kontrahentów,
 • zarządzanie kontraktami zakupowymi i źródłami dostaw,
 • obsługa zapytań ofertowych i rejestracja ofert,
 • przetwarzanie zapotrzebowania zakupu (tworzenie i proces akceptacji),
 • przetwarzanie zamówienia zakupu (tworzenie i proces akceptacji),
 • weryfikacja faktur dostawcy,
 • obsługa zakupów zagranicznych (WNT, import),
 • ocena dostawców,
 • integracja z innymi modułami SAP S/4HANA: produkcja, finanse, gospodarka materiałowa,
 • wbudowane funkcje analityczne.

SD - Sprzedaż:

 • zarządzanie danymi podstawowymi kontrahentów,
 • zarządzanie zamówieniami (zlecenia sprzedaży) i kontraktami sprzedaży,
 • definiowanie procedur ustalania cen i zarządzanie promocjami sprzedaży,
 • zarządzanie zapytaniami ofertowymi i ofertami sprzedaży,
 • kontrola dostępności wyrobów/towarów,
 • kontrola kredytowa kontrahentów,
 • obsługa faktur zaliczkowych,
 • fakturowanie (sprzedaż krajowa, handel zagraniczny),
 • obsługa schematów sprzedaży trójstronne,
 • sprzedaż dodatkowa: usługi, środki trwałe, materiały,
 • obsługa reklamacji, zwrotów i korekt,
 • obsługa rabatów potransakcyjnych w wykorzystaniem kontraktów warunkowych,
 • integracja z systemami zewnętrznymi: platformy EDI, portale B2B/B2C, systemy typu SFA,
 • integracja z innymi modułami SAP S/4HANA: zarządzanie transportem, gospodarka materiałowa, gospodarka magazynowa, finanse, kontroling, zaawansowana kontrola dostępności,
 • wbudowane funkcje analityczne.

Liderem obszaru jest Wiktor Jarota

Jako konsultant mam ponad 15-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu SAP ERP, także jego wersji branżowej SAP IS-Retail. Specjalizuję się w obszarze modułów logistycznych, posiadam też certyfikat SAP SRM. Moje atuty to znajomości architektury systemów SAP, technologii ALE/IDOC, a także umiejętność budowy interfejsów (SAP Fiori).

Zanim w 2009 r. trafiłem do IPOPEMA Business Consulting, pracowałem m.in. w Accenture i Oracle Polska. Współpracowałem z branżą handlową, stalowniczą, energetyczną, finansową, spożywczą czy medialną. Wielokrotnie uczestniczyłem we wszystkich etapach projektu, a więc w analizie, opracowaniu koncepcji wdrożenia, budowie rozwiązania, testach, szkoleniach, uruchomieniu systemu i wsparciu po wdrożeniu.

Znalazłeś moduł dla siebie?
A może szukasz jeszcze innych rozwiązań?

Napisz do nas

Inne rozwiązania SAP, które usprawnią Twój biznes

Hurtownia danych SAP BW/4HANA
i Business Intelligence

Sprawdź

Rozwiązanie chmurowe
SAP S/4HANA Cloud

Sprawdź

Napisz do nas!

Formularz został wysłany.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Formularz nie został wysłany, popraw dane.

Proszę wpisać imię i nazwisko

Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu

Proszę wpisać treść pytania

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres daneosobowe@ipopema.pl.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czytaj więcejZwiń