Pełna klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail ipopemabc@ipopema.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 209 50 07 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jestprawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniegowłasnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą naotrzymywanie informacji marketingowych;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedtakimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawnąprzetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interesAdministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronieswoich interesów gospodarczych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pomocnicze (dostarczenie infrastruktury IT, wysyłka mailingu).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, istniejącego do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne.